Redirecting to home...

Kjo faqe interneti dhe të planet e shkruara, të dhënat dhe përgjithësisht tekstet që përmbidhen tek ajo, përfshirjen në mënyrë indikuese të teksteve legjislative, të përmbledhjeve të tyre, të informatave për simptomat e shendetit sidhe adresat e faqeve të tjera (Web Sites) përbëjnë objektin e përpunimit të posaçëm dhe krijimit copyright dhe mbrohen nga legjislacioni për Pronësinë Copyright dhe e të Drejtave të të Afërmeve dhe nga ligjet 2121/1993, 2557/1997, 2819/200, Konventen Nderkombëtare të Bernes (Ligji 100/1975) Konventen Nderkombëtare të Romës (ligji 2054/1992) dhe Udhëzimet 91/100/ EEC ,92/100/EEC, 93/83/EEC dhe 96/9/EEC.

Gjithashtu përmbajtjet e kësaj faqe interneti kanë vetëm karakter informues dhe nuk synon zgjidhjen mjeksore të rasteve konkrete të personave fizikë dhe për çdo rast duke përfshirë edhe rastin e neglizhencës, grupi i punës dhe i programit nuk mban përgjegjësi për dëmin e cilësdo forme që do të imponohet përdoruesi nga përmbajtjet, shfrytëzimi i të cilave bëhet me përgjegjësinë ekskluzive të përdoruesit. Shërbimet që ofrohen nuk përbëjnë këshilla ligjore ose mjeksore, as injorojnë në asnjë rast marrëdhenien e këshilltarit ligjor, mjekut –klientit.

GRUPI I VEPRËS SË PROGRAMIT

Përgjegjës Shkencorë
Prof. Liaropoulos, Prof. Emm.Velonakos
Grupi i 1-rë Kryesor
Eksplorues Seksioni i Infermierisë EKΠA
Koordinatore: Prof.As.D
Grupi i 1-rë Kryesor
Eksplorues Universitet Panteio
Seks.i Sociologjisë
Grupi i 1-rë Kryesor
Eksplorues Seksioni i Infermierisë
ATEI Thessalonikis

Antarë të grupeve eksploruese dhe bashkpuntorë të jashtëm të programit

Prof. Chr.Lemonidou, Prof. P.Sourtzi, Zv.Prof . Chr .Oikonomou, Zv.Prof .P.Prezerakos, Zv.Prof I.Elefsiniotis, Prof. K.Varsamidis, Lektori, A. Pavlakis, Dr. O.Siskou, Dr. P. Galanis, Dr. D.Zikos, Dr. E. Laiou, Dr. M.Zafeiropoulou, Dr. E. Kouli, Dr. M. Kalogeropoulou, Dr. K. Tsavalias, Dr. I. Kotsioni, Dr. A. Mpilali, Dr. M. Spinthouri, Dr. Th. Fouskas, Dr. G. Anastopoulos, Dr. P.Theodhorou, S. Pasaloglou, E. Chrysopoulou, M. Sarantopoulou, M. Kourti, I.Karamitri, I. Kasimis

Chr. Tsirona
Vlerësuesit e programit
Zv. Prof. M. Geitona (Universiteti Peloponnisou) Dr. G. Craig (City University London)

Eksploruesi i ftuar
Zv.Prof. M.Theodhorou (Universiteti i Hapur i Qypros)

Skicograf
I.Antonopoulos